Vad är Rapatac?2019-05-20T10:43:51+00:00

Det här är Rapatac.

Rapatac är ett koncept som utmanar synen på barn, kunskap och lärande.

Konceptet grundar sig på en vision om att skapa utmanande arbetssätt och attraktiva miljöer som bidrar till att fler barn och ungdomar når skolans kunskapsmål. Rapatac har tagit fasta på forskning som visar att en bra skolgång och meningsfull fritid tillsammans är centrala skyddsfaktorer för att barn ska må bra och utvecklas till självständiga individer som vill bidra i ett demokratiskt samhälle.

Skolan först

Vår verksamhet är uppbyggt på kunskapsbaserade aktiviteter

 som innefattar media, musik-produktion, filmproduktion, foto och tryck, kultur, dans och konst, teknologi, kemi, mekanik och elektronik, idrott och friluftsliv. Vi arbetar aktivt med hälsa och att stärka varje enskild deltagare utifrån sin grund både fysiskt och mentalt. Skolan kommer alltid först och vi stärker lärandet som sker i skolan genom stöd för läxläsning, läsning och specialpedagogiska insatser vid behov. Vi har ett riktat fokus på vår miljö både lokalt och globalt.

”Det finns inte en unge som inte kan bidra med något positivt varje dag”

Individen i fokus

Rapatac fungerar som en länk mellan skolan, hemmet och fritiden

som skapar en helhet kring barnet. På centret finns akademiska förebilder som vägleder barnen och ungdomarna som vid behov tar kontakt med föräldrar och lärare. Tillsammans med skolan kan individuella program skapas för att stötta varje enskild individ i deras skolgång.

Samverkan

 Samverkan mellan organisationer 

på olika nivåer är en viktig del i Rapatacs koncept och en förutsättning för att verksamheten ska fungera optimalt. Vi samarbetar och förstärker det som finns runt barnen och samverkar med den offentliga sektorn så som skolor, socialtjänsten och polisen, den privata sektorn där samarbetet med företag är viktigt samt civilsamhället så som föreningar. 

Rapatacs DNA växte fram i skolans värld där grundaren till Rapatac såg att skolan kommit att bli allt mer segregerad. Många barn och ungdomar förstod inte vikten av skolan och många föräldrar hade svårt att hjälpa sina barn. Skolan vittande om att många elever hade svårt att uppnå skolans kunskapskrav. Men barnen saknade inte ambitioner och med rätt hjälp, stöd och motivation tror vi att de ska kunna bli tillräckligt presterande för att klara skolans kunskapsmål och kunna ta del av och bidra till samhället på ett positivt sätt. 

De sju ledorden

De sju ledorden sammanfattar Rapatacs värdegrund, på vilken hela konceptet bygger. Ledorden är ord som stämmer överens med hur vi ser på oss själva och verksamheten. Ledorden beskriver Rapatac så att både barn och vuxna enkelt kan förstå och förhålla sig till vad vi är och hur vi är det. 

Respekt 

Grunden för alla goda relationer

Gemenskap

Vänskap och samhörighet stärker människan

Tillit

Att kunna lita på andra stärker individen

Ansvarstagande

Ansvar krävs för att uppnå sina mål

Attraktion

Att vara en del av Rapatac ska vara attraktivt, barn och ungdomar ska se det som ett privilegium att få delta

Relation

En personlig relation till aktiviteterna medför delaktighet

Engagemang

Attraktion och relation skapar det engagemang som människor behöver för att kunna ta hand om sina intressen

Allt hänger samman

Barn och ungdomars liv är sammankopplade i tre huvudsakliga livsmiljöer. Vi ser hur barnets hela dag i hemmet, skolan och fritiden är samverkande delar. Vi är övertygade om att allting hänger ihop. Att ha en bra fritid är tätt sammanflätat med välmående och att må bra i de andra livsmiljöerna. En samverkan mellan dessa är avgörande för att kunna sätta det enskilda barnets behov i centrum och allt som pågår på dessa sammankopplade arenor måste bygga på ett ömsesidigt förtroende och tydliga samband. Rapatac fungerar som en länk mellan hemmet, skolan och fritiden. 

HEM

• Involvera föräldrar

• Skapa fungerande samarbeten kring barnet

SKOLA

• Kontakt kring varje enskilt barn

• Fungera som ett komplement till skolan

FRITID

• Förlänga skoldagen

• Lära genom att ha roligt

• Ge alla barn – oavsett bakgrund och situation – möjlighet att testa många olika aktiviterter

Lyssna till vad våra ambassadörer har att säga om aktivitetshuset och Rapatac i Sandviken

Vill du bli volontär?

Inom Rapatac är en betydelsefull del det ideella engagemanget. Personer i och runtomkring Sandvikens kommun kan här söka sig till aktivitetscentret för att ta del av ett volontärskap och på så sätt vara med och bidra till en positiv utveckling i samhället. Det ideella arbetet i Rapatac är varierat. Det kan handla om att en timme i veckan hjälpa barnen och ungdomarna med läxor eller skolarbete, att hjälpa till vid ett särskilt arrangemang, eller att vilja leda en egen aktivitet för någon grupp på aktivitetscentret eller utomlands. Alla volontärer erbjuds en utbildning.

Rapatac Aktivitetscenter Sandviken

Ett hus för alla!