Rapatacs individ- och samhällsprogram

Rapatac arbetar ur ett holistiskt perspektiv där helhetssynen på barn och unga är mycket viktig. De olika dimensionerna av hållbarhet är viktiga för att vi människor ska skapa en förståelse för hur allt hänger ihop.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet blir alla naturliga inslag i centrets aktiviteter. I vårt individ- och samhällsprogram får barnen och ungdomarna vara med och se hur allting är sammankopplat i vår värld, samt hur hållbarhet är kopplat till vår hälsa och välbefinnande. Hur vi människor kan göra små val i vardagen som får stor betydelse för framtiden, men även ger kunskap och verktyg till ökad självkännedom och självständighet. I tidig ålder introducerar vi en medvetenhet kring vår natur, miljö och hälsa.

I programmet ingår även aktiviteter som syftar till att belysa samhällsaktuella ämnen och frågor, öva på olika förmågor, lära sig uttrycka sig och argumentera för sin sak. På så sätt stärks barnens och ungdomarnas självkänsla, självförtroende och självbild. Entreprenörskap handlar här om att utmana barnens och (kanske främst) ungdomarnas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling.

Rapatacs sju ledord utgör grunden för all vår verksamhet, de är viktiga och beskriver hur vi förväntas agera mot oss själva, varandra och vår omgivning. Samtalet är ständigt levande i verksamheten och sker både spontant, vid behov men också under mer strukturerade former.

Vi lyfter aktuella ämnen och vågar prata om både det som är lustfyllt och svårt eller utmanande. Utgångspunkten för samtalen är ett respektfullt och aktivt lyssnande, där allas tankar är viktiga. Vi arbetar för att stärka varje enskild individ men också grupper.

Vi arbetar aktivt med ett förebyggande arbete för att motverka all form av diskriminering, kränkningar, trakasserier och utanförskap.

  • Kost och hälsa
  • Energi och miljövänlig energi
  • Recycling
  • Växter och odling
  • Vardagsekonomi
  • Entreprenörskap
  • Ledarskap
  • Debattgrupp
  • Human Rights Education
  • Samtalsgrupper

Våra kärnaktiviteter


Individ och samhällsprogrammet

Rapatac arbetar ur ett holistiskt perspektiv där helhetssynen på barn och unga är mycket viktig.

Rapatacs rörelseprogram

Barnen och ungdomarna erbjuds i vårt rörelseprogram möjlighet att på ett lekfullt sätt träna allt från styrka, kondition, balans, avslappning, avspänning och stretch.

Rapatacs kreativa program

Rörelser, dans, drama och teater är kreativa uttrycksformer där man får kännedom om bland annat sin

Musik och media

Ljud och språk är en betydelsefull del i den mänskliga kommunikationen. I vårt program inom musik och media får barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina tankar och

Naturvetenskap och teknik

I samhället får teknik allt större betydelse och det ställs därmed krav på att utveckla goda kunskaper och färdigheter inom teknikområdet.

Torget

Entrén med vår reception har en viktig funktion i Rapatacs aktivitetscenter. Varje barn och ungdom som kliver in möts av vuxna som tar emot dem.

Skolprogram

Vi erbjuder skolklasser att ta del av vårt skolprogram. Besöken är en integrerad del av ordinarie undervisning, de ger möjlighet att stärka de förmågor som står beskrivna

Studieverkstad

Studieverkstan ger barn och unga möjlighet att förlänga tiden för lärandet mot skolans kunskapskrav. Här erbjuds individuellt utformat skolstöd för de som behöver och